Trực tiếp: Thánh Lễ Tiễn Biệt Đan Sĩ Linh Mục Antôn Nguyễn Huyền Đức tại Đan Viện Biển Đức Thiên An


Trực tiếp: Thánh Lễ Tiễn Biệt Đan Sĩ Linh Mục Antôn Nguyễn Huyền Đức tại Đan Viện Biển Đức Thiên An

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo