Đừng bán đứng phẩm giá của mình và của người khác | Lm. PX. Vũ Thế Toàn


Đừng bán đứng phẩm giá của mình và của người khác | Lm. PX. Vũ Thế Toàn

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo