Bài giảng của Lm. GB Phương Đình Toại, MI trong thánh lễ Chúa Hiển Linh 2023 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà.


Bài giảng của Lm. GB Phương Đình Toại, MI trong thánh lễ Chúa Hiển Linh 2023 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo