Trực tiếp: Thánh Lễ Hành Hương Đức Mẹ thứ bảy đầu tháng tại linh địa LaVang do Đức TGM Giuse Nguyễn Chí Linh chủ tế


Trực tiếp: Thánh Lễ Hành Hương Đức Mẹ thứ bảy đầu tháng tại linh địa LaVang do Đức TGM Giuse Nguyễn Chí Linh chủ tế

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo