Đức Biển Đức XVI | Ngày 2/1 - Di hài của Đức Biển Đức XVI đã được đặt trong đền thờ thánh Phêrô


Đức Biển Đức XVI | Ngày 2/1 - Di hài của Đức Biển Đức XVI đã được đặt trong đền thờ thánh Phêrô

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo