Bài giảng của Lm GB Phương Đình Toại, MI trong thánh lễ CN 6 TN năm A, cử hành lúc 19:00 ngày 12-2-2023 tại NTĐBSG


Bài giảng của Lm GB Phương Đình Toại, MI trong thánh lễ CN 6 TN năm A, cử hành lúc 19:00 ngày 12-2-2023 tại NTĐBSG

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo