Học thần học là để thi hành sứ mạng - Đức Cha Phêrô Nguyễn Khảm.


Học thần học là để thi hành sứ mạng - Đức Cha Phêrô Nguyễn Khảm.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo