Chết đi với con người cũ để bước vào đời sống mới - Chúa Nhật 5 Mùa Chay Năm A - 26.03.23 |Lm.JB.Phương Đình Toại


Chết đi với con người cũ để bước vào đời sống mới - Chúa Nhật 5 Mùa Chay Năm A - 26.03.23 |Lm.JB.Phương Đình Toại 

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo