Phó tế là ai, để làm gì? Bài giảng Thánh lễ truyền chức Phó tế Phát Diệm 09.03.2023 | Đức TGM. Giuse Nguyễn Năng


Phó tế là ai, để làm gì? Bài giảng Thánh lễ truyền chức Phó tế Phát Diệm 09.03.2023

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo