🔴Trực tiếp: Thánh lễ truyền chức Phó tế 09:00 ngày 09.03.2023 | Gp. Phát Diệm


🔴Trực tiếp: Thánh lễ truyền chức Phó tế 09:00 ngày 09.03.2023 | Gp. Phát Diệm

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo