Bài giảng của Đức Giám mục Matthêu Nguyễn Văn Khôi trong Thánh lễ 60 DCCT Truyền giáo tại Quảng Ngãi


Bài giảng của Đức Giám mục Matthêu Nguyễn Văn Khôi trong Thánh lễ 60 DCCT Truyền giáo tại Quảng Ngãi

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo