Lm Giuse Nguyễn Trọng Tước nhận bằng Tiến Sĩ Danh Dự Khoa Học Nhân Bản tại Đại Học Regis, Denver, CO


Lm Giuse Nguyễn Trọng Tước nhận bằng Tiến Sĩ Danh Dự Khoa Học Nhân Bản tại Đại Học Regis, Denver, CO

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo