Bài giảng của ĐTGM Giuse Nguyễn Năng | Lễ Tuyên khấn của Hội Dòng MTG Khiết Tâm Thủ Đức 14-6-2023


Bài giảng của ĐTGM Giuse Nguyễn Năng | Lễ Tuyên khấn của Hội Dòng MTG Khiết Tâm Thủ Đức 14-6-2023

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo