Thánh lễ tạ ơn Vĩnh Khấn | Dòng Thánh Phaolo Thành Chartres - Tỉnh Dòng Sài Gòn |29.06.2023


Thánh lễ tạ ơn Vĩnh Khấn | Dòng Thánh Phaolo Thành Chartres - Tỉnh Dòng Sài Gòn |29.06.2023

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo