Trực tiếp: Thánh lễ phong chức phó tế do Đức Cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn chủ sự | 16.06.2023


Trực tiếp: Thánh lễ phong chức phó tế do Đức Cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn chủ sự | 16.06.2023

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo