Trực tiếp: Thánh lễ Tuyên khấn Lần đầu, Vĩnh khấn và Mừng hồng ân Thánh hiến | HH Nữ Đaminh Thừa Sai Phú Cường


Trực tiếp: Thánh lễ Tuyên khấn Lần đầu, Vĩnh khấn và Mừng hồng ân Thánh hiến | HH Nữ Đaminh Thừa Sai Phú Cường

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo