Giảng Lễ Đức Mẹ Núi Cát Minh - Đức Cha Toma Vũ Đình Hiệu - Đan Viện Cát MInh Bình Triệu 16.07.2023.


Giảng Lễ Đức Mẹ Núi Cát Minh - Đức Cha Toma Vũ Đình Hiệu - Đan Viện Cát MInh Bình Triệu 16.07.2023.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo