Thánh lễ trực tuyến 17:30: CHÚA NHẬT 16 THƯỜNG NIÊN NĂM A | THỨ BẢY 22-7-2023 | NHÀ THỜ ĐỨC BÀ


Thánh lễ trực tuyến 17:30: CHÚA NHẬT 16 THƯỜNG NIÊN NĂM A | THỨ BẢY 22-7-2023 | NHÀ THỜ ĐỨC BÀ

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo