"We should learn about Jesus" - Abp. Marek Zalewski | 15th Sunday in Ordinary Time (July 16, 2023)

"We should learn about Jesus" - Abp. Marek Zalewski | 15th Sunday in Ordinary Time (July 16, 2023)

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo