Bài giảng của Lm GB Phương Đình Toại, MI trong thánh lễ CN 19 TN năm A, tại Nhà thờ Chính Tòa Đức Bà.


Bài giảng của Lm GB Phương Đình Toại, MI trong thánh lễ CN 19 TN năm A, tại Nhà thờ Chính Tòa Đức Bà.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo