Bài giảng của Lm GB Phương Đình Toại, MI trong thánh lễ Thứ Tư tuần 19 Thường niên, 16-8-2023 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn


Bài giảng của Lm GB Phương Đình Toại, MI trong thánh lễ Thứ Tư tuần 19 Thường niên, 16-8-2023 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo