Bài giảng lễ truyền chức Linh mục Phát Diệm 29.08.2023: "Linh mục tấm bánh bẻ ra"


Bài giảng lễ truyền chức Linh mục Phát Diệm 29.08.2023: "Linh mục tấm bánh bẻ ra"

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo