Bài giảng Tin Mừng Chúa Nhật 21 Thường Niên năm A của Lm.JB.Phương Đình Toại: "Đức Tin Đúng Đòi Hỏi Phải Được Tôi Luyện Bởi Thiên Chúa"


 Bài giảng Tin Mừng Chúa Nhật 21 Thường Niên năm A của Lm.JB.Phương Đình Toại: "Đức Tin Đúng Đòi Hỏi Phải Được Tôi Luyện Bởi Thiên Chúa"

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo