Bài giảng trong lễ CN 20 Thường Niên A 19/8/2023: "Mãnh liệt tình mẫu tử" | 🎙️ Cha Phạm Quang Hồng


Bài giảng trong lễ CN 20 Thường Niên A 19/8/2023: "Mãnh liệt tình mẫu tử" | 🎙️ Cha Phạm Quang Hồng

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo