Người mục tử phải có hồn Tông đồ - Bài giảng của ĐTGM Giuse Nguyễn Năng | Thánh lễ Sai đi 2023


Người mục tử phải có hồn Tông đồ - Bài giảng của ĐTGM Giuse Nguyễn Năng | Thánh lễ Sai đi 2023

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo