🔴 Trực tiếp: La Vang 2023 - Đại Hội Giới Trẻ Giáo Tỉnh Huế - Hoan Ca Bên Mẹ lúc 19g30 ngày 13.8.2023 tại Linh Đài Đức Mẹ La Vang.


🔴 Trực tiếp: La Vang 2023 - Đại Hội Giới Trẻ Giáo Tỉnh Huế - Hoan Ca Bên Mẹ  lúc 19g30 ngày 13.8.2023 tại Linh Đài Đức Mẹ La Vang.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo