Bài giảng Tin Mừng CN23TNA của Lm.JB Phương Đình Toại: "Sửa Lỗi Anh Em Trong Tinh Thần Ki-Tô Hữu"


Bài giảng Tin Mừng CN23TNA của Lm.JB Phương Đình Toại: "Sửa Lỗi Anh Em Trong Tinh Thần Ki-Tô Hữu"

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo