Học Kinh Thánh Bài 116: Biểu tượng thánh giá như men trong bột - Lm. Gioakim Hà Ngọc Phú, DCCT


Học Kinh Thánh Bài 116: Biểu tượng thánh giá như men trong bột - Lm. Gioakim Hà Ngọc Phú, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo