🔴Thánh lễ trực tuyến 17:30 | CHÚA NHẬT 28 THƯỜNG NIÊN NĂM A | THỨ BẢY 14-10-2023 | NHÀ THỜ ĐỨC BÀ

🔴Thánh lễ trực tuyến 17:30 | CHÚA NHẬT 28 THƯỜNG NIÊN NĂM A | THỨ BẢY 14-10-2023 | NHÀ THỜ ĐỨC BÀ

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo