🔴Trực tiếp: Thánh Lễ ngày thứ bảy đầu tháng 10.2023 tại Linh Địa La Vang do Đức cha Nguyễn Chí Linh chủ tế


🔴Trực tiếp: Thánh Lễ ngày thứ bảy đầu tháng 10.2023 tại Linh Địa La Vang do Đức cha Nguyễn Chí Linh chủ tế

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo