Bài giảng của Lm.JB.Phương Đình Toại trong Chúa Nhật Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam - 19.11.2023


Bài giảng của Lm.JB.Phương Đình Toại trong Chúa Nhật Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam - 19.11.2023

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo