Bài giảng của Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt trong lễ giỗ 165 năm Đức Cha Retord Liêu 2023: THEO GƯƠNG ĐỨC KITÔ NÂNG NGƯỜI VIỆT LÊN


Bài giảng của Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt trong lễ giỗ 165 năm Đức Cha Retord Liêu 2023: THEO GƯƠNG ĐỨC KITÔ NÂNG NGƯỜI VIỆT LÊN

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo