🔴Trực tiếp: Thánh Lễ Nhận Sứ Vụ Tổng Giám Mục Phó TGP Huế của Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân


🔴Trực tiếp: Thánh Lễ Nhận Sứ Vụ Tổng Giám Mục Phó TGP Huế của Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo