Đức Cha Giuse NGUYỄN NĂNG giảng lễ rửa tội Tân Tòng - CN 12.11.2023


Đức Cha Giuse NGUYỄN NĂNG giảng lễ rửa tội Tân Tòng - CN 12.11.2023

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo