Bài giảng Tin Mừng Chúa Nhật 3 Mùa Vọng của Lm.JB.Phương Đình Toại: "Căn Phòng Soi Tỏ"


Bài giảng Tin Mừng Chúa Nhật 3 Mùa Vọng của Lm.JB.Phương Đình Toại: "Căn Phòng Soi Tỏ"

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo