Học Thánh Kinh Bài 124: Biểu tượng thổi hơi sự sống và hắt hơi sống lại - Lm. Gioakim Hà Ngọc Phú, DCCT

Học Thánh Kinh Bài 124: Biểu tượng thổi hơi sự sống và hắt hơi sống lại - Lm. Gioakim Hà Ngọc Phú, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo