Học Thánh Kinh Bài 126: Biểu tượng bắt tay đồng ý trong Linh Ảnh Đức Mẹ - Lm. Gioakim Hà Ngọc Phú, DCCT


Học Thánh Kinh Bài 126: Biểu tượng bắt tay đồng ý trong Linh Ảnh Đức Mẹ - Lm. Gioakim Hà Ngọc Phú, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo