🔴Trực tiếp: Thánh lễ Tĩnh Tâm Mùa Vọng 2023 - Dành cho giới trẻ do ĐGM. Giuse Bùi Công Trác chủ sự | Đa Minh - Ba Chuông

🔴Trực tiếp: Thánh lễ Tĩnh Tâm Mùa Vọng 2023 - Dành cho giới trẻ do ĐGM. Giuse Bùi Công Trác chủ sự | Đa Minh - Ba Chuông

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo