Bài giảng của Lm GB Phương Đình Toại, MI trong thánh lễ Thứ Tư tuần II mùa Thường niên, 17-1-2024


Bài giảng của Lm GB Phương Đình Toại, MI trong thánh lễ Thứ Tư tuần II mùa Thường niên, 17-1-2024

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo