Bài giảng lễ truyền chức phó tế 22.1.2024: Phó tế để phục vụ | Gp. Phát Diệm

Bài giảng lễ truyền chức phó tế 22.1.2024: Phó tế để phục vụ | Gp. Phát Diệm

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo