Bài giảng trong Thánh lễ Truyền chức Phó Tế do Đức Cha Giuse Đỗ Quang Khang, gày 26/1/2024 tại Nhà thờ chính toà Bắc Ninh.

Bài giảng trong Thánh lễ Truyền chức Phó Tế do Đức Cha Giuse Đỗ Quang Khang, gày 26/1/2024 tại Nhà thờ chính toà Bắc Ninh.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo