🔴Thánh lễ trực tiếp: CHÚA NHẬT LỄ HIỂN LINH | 17:30 THỨ BẢY 6-1-2024 | NHÀ THỜ ĐỨC BÀ


Thánh lễ trực tuyến: Chúa nhật lễ Hiển Linh, do Lm. Ignatio Hồ Văn Xuân chủ sự vào lúc 17:30 (17:00 lần chuỗi Mân Côi) ngày 6-1-2024 tại Nhà thờ Chính Tòa Đức Bà Sài Gòn.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo