🔴Trực tiếp: Rước kiệu Đức Mẹ - Chầu Thánh Thể | Trung tâm Thánh Mẫu Tàpao | 19:00 THỨ SÁU 12.01.2024

🔴Trực tiếp: Rước kiệu Đức Mẹ - Chầu Thánh Thể | Trung tâm Thánh Mẫu Tàpao | 19:00 THỨ SÁU 12.01.2024

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo