🔴Trực tiếp: Thánh lễ Truyền chức Phó tế // Nhà thờ chính tòa Phát Diệm 22.1.2024


🔴Trực tiếp: Thánh lễ Truyền chức Phó tế // Nhà thờ chính tòa Phát Diệm 22.1.2024

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo