Bài giảng trong Thánh lễ tuần 2 mùa chay năm B, do Đức Cha Giuse Đỗ Quang Khang ngày 25/02/2024


Bài giảng trong Thánh lễ tuần 2 mùa chay năm B, do Đức Cha Giuse Đỗ Quang Khang ngày 25/02/2024

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo