Giảng Lễ Hành Hương Người Khuyết Tật - Đan Viện Cát Minh Bình Triệu - LM. Vinh Sơn Phạm Trung Thành.


Giảng Lễ Hành Hương Người Khuyết Tật - Đan Viện Cát Minh Bình Triệu - LM. Vinh Sơn Phạm Trung Thành.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo