🔴Thánh lễ trực tuyến:CHÚA NHẬT III PHỤC SINH NĂM B | 17:30 THỨ BẢY 13-4-2024 | NHÀ THỜ ĐỨC BÀ


 🔴Thánh lễ trực tuyến:CHÚA NHẬT III PHỤC SINH NĂM B | 17:30 THỨ BẢY 13-4-2024 | NHÀ THỜ ĐỨC BÀ

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo