🔴Thánh lễ trực tuyến: CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH NĂM B | 17:30 THỨ BẢY 4-5-2024 | NHÀ THỜ ĐỨC BÀ


🔴Thánh lễ trực tuyến: CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH NĂM B | 17:30 THỨ BẢY 4-5-2024 | NHÀ THỜ ĐỨC BÀ

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo