Bài giảng của ĐGM Giuse Đỗ Quang Khang trong thánh lễ Vĩnh khấn Dòng Thánh Phaolô Thành Chartres: "Mỗi ngày sống như một chiến sĩ của đức tin"


Bài giảng của ĐGM Giuse Đỗ Quang Khang trong thánh lễ Vĩnh khấn Dòng Thánh Phaolô Thành Chartres: "Mỗi ngày sống như một chiến sĩ của đức tin"

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo