🔴Thánh lễ trực tuyến: Chúa Nhật, Thánh Lễ Tuần 13 Thường Niên Năm B - 30/06/2024.| cha Micae Phạm Quang Hồng chủ tế

🔴Thánh lễ trực tuyến: Chúa Nhật, Thánh Lễ Tuần 13 Thường Niên Năm B - 30/06/2024.| cha Micae Phạm Quang Hồng chủ tế

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo